W 2007 roku weszły w życie nowe przepisy w sprawie substancji chemicznych, tzw.  legislacja ECHA . Regulują one rejestrację, ocenę i autoryzację chemikaliów (REACH).

Zgodnie z artykułem 5 rozporządzenia REACH w myśl zasady „bez danych nie ma rynku” (ang. „No Data No Market”) w przyszłości w Europejskim Obszarze Gospodarczym produkowanie lub importowanie substancji z krajów trzecich będzie niedozwolone, jeżeli nie zostały one uprzednio zarejestrowane w Europejskiej Agencji Chemikaliów ECHA w Helsinkach. To rozporządzenie stosuje się do samej substancji i jej zastosowania jako składnika preparatu lub produktu. 

Kluczowy jest fakt, że zgodnie z rozporządzeniem REACH tradycyjne materiały ścierne są klasyfikowane jako produkty. Jednak substancje zawarte w produkcie podlegają obowiązkowi rejestracji tylko wtedy, gdy są one celowo uwalniane podczas stosowania produktu.

W przypadku stosowania produktów ściernych nie ma miejsca zamierzone uwalnianie substancji. Takie stanowisko zajmuje również Federacja Europejskich Producentów Materiałów Ściernych (FEPA). 

Produkty TYROLIT – w szczególności wiązane spoiwem konwencjonalne materiały ścierne – nie są więc traktowane jako substancje lub preparaty, lecz jako wyroby z niezamierzonym uwalnianiem. Nie wymagają więc kart charakterystyki. Aby zapewnić optymalną obsługę klienta i możliwie największą przejrzystość, firma TYROLIT postanowiła dobrowolnie opracować informacje o produkcie w oparciu o karty charakterystyki REACH. Są one w razie potrzeby udostępniane.

Obowiązki informacyjne

Jako producent i dostawca produktów TYROLIT musi spełniać obowiązek informacyjny wobec swoich dostawców surowców i klientów.

Jako dostawca produktów firma TYROLIT – Schleifmittelwerke Swarovski KG jest zobowiązana do informowania swoich klientów o substancjach wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC = substances with very high concern), jeśli występują one w artykułach w stężeniu przekraczającym 0,1%.

Niniejszym potwierdzamy, że produkty wytwarzane przez Tyrolit nie zawierają żadnej z substancji znajdujących się na liście kandydackiej (w najnowszej wersji) zgodnie z artykułem 59(1) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w stężeniach większych niż 0,1% masy.

Aktualną listę kandydacką można pobrać pod następującym adresem: ECHA - candidate list

Zgodnie z artykułem 34 i 37 Tyrolit będzie aktywnie informować swoich dostawców o zamierzanym użyciu substancji. Ponadto TYROLIT Schleifmittelwerke Swarovski KG będzie udostępniać odpowiednie informacje, które pozwolą producentowi lub dostawcy opracować właściwy dla zastosowania danej substancji scenariusz narażenia przeznaczony dla raportu bezpieczeństwa chemicznego.

Zgodnie z artykułem 33 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) producent ma obowiązek poinformowania, czy substancje z listy kandydackiej (w aktualnej wersji) ECHA – candidate list) zgodnie z artykułem 59 (1) są zawarte w dostarczanych wyrobach lub opakowaniach w stężeniu powyżej 0,1 procenta masy.

Jeżeli zachodzi taki przypadek, dostawca musi przynajmniej podać nazwę danej substancji i opcjonalnie udostępnić informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu.

Informacje te muszą zostać dostarczone wraz z pierwszą dostawą Tyrolit – Schleifmittelwerke Swarovski KG.

 

W celu spełnienia wymogów i wytycznych rozporządzenia REACH w Grupie TYROLIT powołano główne centrum kompetencji, którego zadaniem jest zapewnienie zgodnego z prawem wdrażania przepisów REACH.

 

Birgit Lung
Osoba odpowiedzialna za substancje chemiczne / REACH
Tyrolit – Schleifmittelwerke Swarovski K.G.
Swarovskistrasse 33
6130 Schwaz / Austria
Tel.: +43-5242-606-2735
Tel. kom.: +43-664-8220-074
Faks: +43-5242-606-12735
E-mail: birgit.lung@Tyrolit.com