Dostęp i korzystanie z niniejszej witryny internetowej www.tyrolit.pl (zwanej dalej: „witryną”) podlegają następującym warunkom i właściwym przepisom prawnym. Dostęp do tej witryny i korzystanie z niej oznacza pełną i nieograniczoną zgodę użytkownika na stosowanie niniejszych warunków firmy Tyrolit – Schleifmittelwerke Swarovski K.G, Swarovskistrasse 33, 6130 Schwaz (dalej: „TYROLIT”).

Warunki

 • Informacje zamieszczone w tej witrynie wolno pobierać, rozpowszechniać, powielać lub drukować tylko do użytku osobistego (niekomercyjnego).

 • Wszystkie dane dotyczące prawa autorskiego oraz innych praw własności, zamieszczone w pobieranych informacjach, muszą być przestrzegane i powielane bez zmian. Nie zezwala się na rozpowszechnianie, zmianę, przekazywanie, ponowne wykorzystanie, wysyłanie lub stosowanie w celach publicznych lub komercyjnych treści witryny bez pisemnej zgody firmy TYROLIT. Dotyczy to tekstów, zdjęć, dźwięków i filmów wideo. Uważa się, że wszystko, co można obejrzeć lub przeczytać w tej witrynie (chyba, że postanowiono inaczej) opatrzono informacją o prawach autorskich; nie wolno tego wykorzystywać, chyba że wyraźnie na to pozwolono w tych postanowieniach lub w teście witryny. Firma TYROLIT nie udziela rękojmi, gwarancji, ani nie informuje, że wykorzystywany materiał, który witryna (bezpłatnie) wyświetla, nie narusza praw stron trzecich, które należą do Grupy TYROLIT.

 • Firma TYROLIT nie udziela licencji i nie przyznaje pozostałych praw (autorskich) dotyczących treści wyświetlanych przez witrynę, z wyjątkiem wyżej wymienionego ograniczonego upoważnienia do korzystania.

 • Witryna firmy TYROLIT może zawierać chronione znaki towarowe, patenty, materiały, technologie, produkty, procesy lub inne treści chronione prawem własności intelektualnej lub odniesienia do nich, należące do firmy TYROLIT i/lub stron trzecich. W odniesieniu do chronionych znaków towarowych, patentów, materiałów, technologii, produktów, procesów i innych praw własności intelektualnej firma TYROLIT i/lub inne strony trzecie nie udzielają licencji i nie przyznają praw. Dotyczy to w szczególności znaków towarowych, tabliczek znamionowych, logo i symboli firmy TYROLIT

 • Chociaż firma TYROLIT podejmuje odpowiednie i dostosowane do możliwości działania w celu wyświetlania przez witrynę bezbłędnych i aktualnych informacji, to nie udziela rękojmi ani nie ponosi odpowiedzialności za treść witryny udostępnianą bezpłatnie. Firma TYROLIT nie ponosi odpowiedzialności, która mogłaby wyniknąć z korzystania z witryny lub jej treści albo byłaby związana z nimi w jakikolwiek sposób. W szczególności firma TYROLIT nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za poprawność, kompletność, adekwatność, aktualność lub zrozumiałość informacji zawartych w witrynie. Postanowienie to nie powoduje żadnego ograniczenia jakichkolwiek obligatoryjnych roszczeń dotyczących rękojmi lub odpowiedzialności ze strony osoby odwiedzającej witrynę lub z niej korzystającej. Firma TYROLIT nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za uszkodzenia (w tym spowodowane przez wirusy) sprzętu komputerowego lub innej własności, wynikające z dostępu do witryny, korzystania z niej lub pobrania materiału, danych, tekstów, zdjęć, filmów wideo lub muzyki. Firma TYROLIT zastrzega sobie prawo do zmiany funkcji witryny w części lub całości, do przerwania lub zakończenia jej działania. Firma TYROLIT nie ponosi odpowiedzialności za każdego rodzaju przerwanie lub zakończenie działania witryny zarówno w następstwie działania, jak i zaniechania strony trzeciej.

 • Każda Informacja lub treść, która jest przekazywana w witrynie za pomocą komunikacji elektronicznej lub w inny sposób, włącznie z danymi, pytaniami, komentarzami, propozycjami itp., nie ma charakteru poufnego. Wszystko, co jest przekazywane, stanowi własność firmy TYROLIT i może być wykorzystywane przez Koncern w dowolnym celu, w szczególności do powielania, publikowania, przekazywania, przetwarzania i wysyłania. Ponadto firma TYROLIT może korzystać w dowolnym celu ze wszelkich pomysłów, z koncepcji, wiedzy lub techniki, zawartych w różnego rodzaju środkach komunikacji, w szczególności do rozwoju, produkcji i marketingu.

 • Informacje znajdujące się w witrynie mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Firma TYROLIT zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie i bez zapowiedzi zmian, poprawek i/lub ulepszeń dotyczących informacji, produktów i programów znajdujących się w witrynie.

 • Witryna firmy TYROLIT zawiera informacje o produktach i usługach, które niekoniecznie są dostępne w dowolnym miejscu. Uwaga lub informacje dotyczące produktu lub usługi w witrynie TYROLIT nie oznacza, że takie produkty lub usługi są dostępne w lokalizacji użytkowni.

 • Firma TYROLIT nie odpowiada za treść witryn połączonych łączami lub innych wzajemnie powiązanych witryn, nie uznaje ich treści za własne i nie może ich kontrolować. Dlatego dostęp do jakichkolwiek stron internetowych udostępnionych przez strony trzecie podlega ich odpowiedzialności i odbywa się bez zgody lub odpowiedzialności firmy TYROLIT.

 • Firma TYROLIT może w dowolnym momencie zmienić te warunki, publikując zmienione warunki w witrynie internetowej. Ponieważ zmiany te są wiążące dla użytkownika, powinien on regularnie odwiedzać tę stronę w celu sprawdzenia aktualnych warunków.

 • Niedozwolone są przeróbki tej witryny przez inne witryny lub ich części należące do stron trzecich, które nie należą do Koncernu.

Ostatnia aktualizacja warunków korzystania: kwiecień 2018 r.