Przestrzeganie obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska jest dla Grupy TYROLIT oczywiste W wielu dziedzinach firma dobrowolnie i świadomie wykracza daleko poza te minimalne standardy.

 

 

Narzędzia do szlifowania / Zużywające się części

 

Narzędzia do szlifowania wykonane ze spoiwa – stanowią one większość asortymentu TYROLIT – są na podstawie przepisów właściwych dla naszej branży traktowane jako części zużywalne lub narzędzia. TYROLIT kieruje się wartościami granicznymi i zakazami wynikającymi z dyrektyw UE dotyczącymi części zużywalnych – na zasadzie dobrowolności.

W duchu zrównoważonego zarządzania, naszej wysokiej społecznej odpowiedzialności i w interesie naszych klientów Grupa TYROLIT dobrowolnie uwzględnia wartości graniczne i zakazy zdefiniowane w tych normach. Urządzenia TYROLIT spełniają wszystkie wymogi dyrektywy maszynowej UE (2006/42/WE), są oceniane pod względem ich zgodności z dyrektywami i oznaczone odpowiednim znakiem CE. Zgodnie z dyrektywą wykorzystane w urządzeniach narzędzia – takie jak nasze materiały ścierne wykonane ze spoiwa – nie są traktowane jako urządzenia ani ich zamienne wyposażenie. Narzędzia nie wchodzą w zakres dyrektywy, a zatem nie wymagają oznakowania CE. Jednak firma TYROLIT zapewnia wszystkie instrukcje niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego korzystania z jej materiałów ściernych wykonanych ze spoiwa.

Części eksploatacyjne nie są objęte dyrektywą WEEE 2002/96/WE w sprawie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ani zakresem dyrektywy RoHS 2015/863/EU w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w tego rodzaju urządzeniach.

Ponieważ narzędzia do szlifowania nie stanowią części wytworzonych za ich pomocą produktów, nie mają do nich zastosowania postanowienia GADSL (Global Automotive Declarable Substance List) dotyczące branży motoryzacyjnej.

Również rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych (CPR UE 305/2011) nie obejmuje produktów TYROLIT, ponieważ nie są one trwale związane z budowaną konstrukcją ani nie stanowią jej części. 

 

Urządzenia

 

Urządzenia TYROLIT spełniają wszystkie wymagania dyrektywy maszynowej UE (2006/42/WE). Są one oceniane pod względem ich zgodności z wytycznymi i oznaczone odpowiednim znakiem CE.

Zgodnie z dyrektywą wykorzystane w urządzeniach narzędzia – takie jak nasze materiały ścierne wykonane ze spoiwa – nie są traktowane jako urządzenia ani ich „wymienne wyposażenie”. Z tego względu narzędzia nie wchodzą w zakres wspomnianej dyrektywy, a zatem nie wymagają oznakowania CE.

Jednak firma TYROLIT zapewnia wszystkie instrukcje niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego korzystania z jej materiałów ściernych wykonanych ze spoiwa.

Reach

 

W celu spełnienia wymogów i wytycznych rozporządzenia REACH w Grupie TYROLIT powołano główne centrum kompetencji, którego zadaniem jest zapewnienie zgodnego z prawem wdrażania przepisów REACH.

Więcej o Reach

 

Dobrowolnie udostępniane informacje na temat produktu

 

W celu zapewnienia możliwie dużej przejrzystości odnośnie do składników wszystkich produktów oraz dostarczenia danych związanych z bezpieczeństwem TYROLIT oferuje otwartą platformę przeznaczoną do dobrowolnego udostępniania informacji o produktach.

 

Karty charakterystyki