Zdajemy sobie sprawę, że ochrona prywatności podczas korzystania z naszych witryn internetowych ma dla użytkownika istotne znaczenie. Bardzo poważnie traktujemy ochronę danych osobowych użytkowników i dlatego przestrzeganie przepisów o ochronie danych jest dla nas oczywiste. Poniżej przedstawimy w skrócie sposób, w jaki firma Tyrolit-Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co. K.G (dalej TYROLIT) zbiera informacje o osobach odwiedzających witrynę internetową tyrolit.pl i jej następne witryny, a także sposób wykorzystania tych informacji i zarządzania nimi. Nie dotyczy to witryn internetowych stron trzecich, do których prowadzą łącza znajdujące się na niniejszej witrynie internetowej oraz innych witrynach internetowych firmy TYROLIT.

Dodatkowo należy uwzględnić, że firma TYROLIT co pewien czas zmienia, uzupełnia, rozszerza, usuwa lub aktualizuje w inny sposób zasady ochrony danych w przypadku zmiany naszych usług oraz przepisów prawnych. Jednak dane osobowe użytkowników będą przetwarzane zawsze zgodnie z zasadami ochrony danych obowiązującymi w momencie gromadzenia danych. Na niniejszej witrynie internetowej będziemy publikowali nasze zasady ochrony danych, aby dokładnie informować użytkowników o rodzajach gromadzonych przez nas danych osobowych, sposobie wykorzystywania tych danych i okolicznościach, w jakich mogą one zostać przekazane. Dostęp do naszych zasad ochrony danych jest możliwy ze strony głównej i wszystkich stron naszej witryny. W miejscach, w których zbierane są dane osobowe, znajdują się dodatkowe informacje (o ile są dostępne) dotyczące przeznaczenia tych danych; ewentualnie można tam zadeklarować swoją zgodę.

 

Zbieranie danych osobowych

Za pośrednictwem naszych witryn internetowych nie zbieramy żadnych danych osobowych (np. nazwisk, adresów, numerów telefonów lub adresów e-mail), chyba że takie dane zostaną nam dobrowolnie udostępnione (np. podczas rejestracji, w ankiecie) lub uzyskamy zgodę użytkownika (jeżeli jest ona wymagana przez przepisy prawne) albo jeżeli zezwalają na to odpowiednie przepisy o ochronie danych.

 

Gwarancja prywatności w odniesieniu do ochrony danych osobowych

Firma TYROLIT przestrzega przepisów dotyczących ochrony danych, takich jak unijne Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Zasadniczo przetwarzamy dane osobowe tylko zgodnie z tymi zasadami ochrony danych. W niniejszym rozdziale wyjaśniono, w jaki sposób i kiedy firma TYROLIT zbiera dane osobowe. Ponadto przepisy prawne mogą zobowiązywać nas do dodatkowego przetwarzania danych w celu udzielenia pomocy w postępowaniach sądowych lub urzędowych.

Zamierzone wykorzystanie danych osobowych

Z większości udostępnionych przez firmę TYROLIT usług internetowych można korzystać bez osobistej rejestracji i ujawniania tożsamości. W przypadku niektórych usług pytamy o nazwisko, nazwę użytkownika i ewentualnie o dodatkowe dane osobowe. Można zadecydować, czy wpisać te informacje. Jednakże bez tych informacji firma TYROLIT może nie udostępnić wybranej usługi i nie odpowiedzieć użytkownikowi na niektóre pytania.

Firma TYROLIT przechowuje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to niezbędne do określonych celów i zgodne z przepisami prawnymi. W przypadku nawiązania kontaktu z nami za pośrednictwem formularza w witrynie lub poczty elektronicznej dane użytkownika zostaną zapisane u nas na okres pół roku w celu rozpatrzenia pytania i na wypadek otrzymania następnych pytań, chyba że zostaną nawiązane relacje biznesowe.

Jeśli informacje nie będą już potrzebne, proszę nas o tym poinformować.

 

Poufność danych osobowych

Oprócz przypadków wymienionych w niniejszych zasadach ochrony danych firma TYROLIT nie przekazuje danych osobowych stronom trzecim. Dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z prawem innym spółkom firmy TYROLIT w kraju i za granicą, które zobowiążą się do postępowania z danymi osobowymi zgodnie z tymi zasadami ochrony danych i przetwarzania ich zgodnie z początkowym celem ich gromadzenia, np. w celach marketingowych, w celu dostarczania usług, przetwarzania danych lub udzielania pomocy technicznej.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione stronie trzeciej także wtedy, gdy miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (lub jego część) zostanie sprzedane, przekazane lub przeniesione wraz z odpowiednimi danymi klientów. Jeżeli jest to potrzebne i uzasadnione, zostanie to zaakceptowane przez klienta. W tym przypadku wcześniej uzgodnilibyśmy w umowie z nabywcą lub stroną przejmującą, że dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z niniejszymi zasadami ochrony danych. Dane osobowe mogą również zostać udostępnione stronie trzeciej, gdy będziemy do tego zobowiązani przepisami prawnymi, postanowieniem sądu lub rozporządzeniem rządu zgodnie z prawem lub w przypadku, gdy udostępnienie danych jest niezbędne i dopuszczalne według prawa krajowego w związku z postępowaniem sądowym lub dochodzeniem policyjnym w kraju lub za granicą.

 

Prawo do uzyskania informacji, poprawiania, usuwania, ograniczenia, przenoszenia danych, odwołania, sprzeciwu.

Firma TYROLIT dąży do tego, aby zarejestrowane dane osobowe zawsze były prawidłowe, aktualne i wiarygodne pod kątem ich zamierzonego wykorzystania. Zapewniamy użytkownikom możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych, jeżeli umożliwiają to przepisy prawne. Dotyczy to zwłaszcza działań marketingowych (prawo do sprzeciwu wobec wykorzystywania danych w celach reklamowych), o ile już nie wymagają one zgody użytkowników. Należy powiadomić nas o sprzeciwie wobec wykorzystywania danych w celach reklamowych. Dotyczy to również sytuacji, gdy użytkownicy mają pytania dotyczące wykorzystywania swoich danych osobowych. W takim razie należy podać nazwę witryny internetowej, na której użytkownik wprowadził swoje dane osobowe, poddać się identyfikacji i powiadomić nas, które informacje powinny zostać skorygowane, uaktualnione lub usunięte. Prośby dotyczące usuwania danych osobowych zostaną zrealizowane przy uwzględnieniu wszystkich odpowiednich obowiązków ustawowych, archiwizacyjnych oraz dokumentacyjnych.

Sposób kontaktowania się z nami opisano na końcu tej strony. Jeżeli zdaniem użytkownika przetwarzanie danych narusza prawo o ochronie danych osobowych lub nie zostały spełnione wymagania prawne dotyczące przetwarzania danych, można złożyć skargę do organu nadzorującego. Ponieważ firma TYROLIT jest koncernem, którego główna siedziba znajduje się w Austrii, można to uczynić w austriackim lub właściwym, krajowym urzędzie ochrony danych osobowych w swoim kraju (GIODO w Polsce). Tutaj zamieszczono listę wszystkich urzędów ochrony danych osobowych w państwach UE.

Österreichische Datenschutzbehörde
Barichgasse 40-42, 1030 Wien
Tel. +43 1 52 152-0
E-Mail: dsb(at)dsb.gv.at
Website: http://www.dsb.gv.at

Bezpieczeństwo i poufność

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych osobowych zarejestrowanych przez firmę TYROLIT stosuje ona odpowiednie środki chroniące dane osobowe przed utratą, nadużyciem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

Dane osobowe, wprowadzone na naszej witrynie, są elektronicznie przesyłane w postaci zaszyfrowanej za pośrednictwem Internetu do naszego serwera za pomocą najnowocześniejszego, bezpiecznego połączenia (SSL); następnie są zapisywane i zabezpieczane. Należy pamiętać, że dane przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej zasadniczo nie są szyfrowane.

Na obecnym stopniu rozwoju techniki nie można zapewnić całkowitego bezpieczeństwa danych podczas ich transmisji w Internecie. Inni użytkownicy mają w pewnych okolicznościach możliwości techniczne umożliwiające im naruszanie bezpieczeństwa sieci i monitorowanie przepływu wiadomości. Kontaktując się z nami, należy o tym pamiętać.

Przekazywanie danych za granicę

Jesteśmy częścią działającej globalnie Grupy TYROLIT, która posiada bazy danych w różnych krajach. Firma TYROLIT przetwarza dane w bazach danych poza krajem zamieszkania osoby, której one dotyczą. Niektórymi z tych baz danych zarządzają lokalne spółki firmy TYROLIT, a innymi – firmy zewnętrzne działające na zlecenie tych lokalnych spółek. Jeśli dane osobowe są przekazywane do kraju, w którym przepisy dotyczące ochrony danych osobowych są mniej kompleksowe niż w kraju zamieszkania użytkownika, to firma TYROLIT stawia wymagania prawne zapewniające odpowiednie zabezpieczenie danych eksportowanych do tego kraju i stosowanie prawa europejskiego.

Jakie zasady ochrony danych obowiązują?

Spółki firmy TYROLIT, które przekazują dane osobowe użytkowników z terenu Unii Europejskiej do innych państw, muszą przestrzegać zasad i wytycznych obowiązujących w firmie TYROLIT. Zobowiązują one zwłaszcza do:

  • gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przy użyciu odpowiednich i zgodnych z prawem środków;
  • przetwarzania danych osobowych wyłącznie w ściśle określonych i zgodnych z prawem celach i niewykorzystywania danych do innych celów;
  • informowania użytkowników o przekazywaniu danych, o ile wymaga tego lokalne prawo, i ewentualnie uzyskiwania zgody użytkowników;
  • zapewnienia, aby dane osobowe użytkowników były prawidłowe, kompletne i w razie potrzeby aktualne;
  • przechowywania danych osobowych tylko tak długo, jak jest to konieczne, chyba że dłuższy lub krótszy czas przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez przepisy prawne;
  • poufnego traktowania danych osobowych oraz stosowania odpowiednich środków zabezpieczających dane przed nieuprawnionym dostępem, przypadkową utratą, przypadkowym uszkodzeniem, niewłaściwym wykorzystaniem oraz niedozwoloną zmianą i usunięciem.

 

Pliki cookies, znaczniki internetowe i inne dane online

Może się zdarzyć, że firma TYROLIT będzie rejestrowała dane osób odwiedzających witrynę internetową, aby lepiej dostosować ją do potrzeb klientów i tworzenia statystyk dotyczących wykorzystania witryny, przeznaczonych do wewnętrznych analiz marketingowych. W tym celu firma TYROLIT może zainstalować tzw. pliki cookies lub znaczniki na witrynie internetowej. Profile użytkowania, utworzone przy użyciu plików cookies i znaczników, nie pozwalają na przyporządkowanie ich do określonego użytkownika.

Znaczniki w witrynie internetowej (znane także jako Action Tags, Single-Pixel GIFs, Clear GIFs, Invisible GIFs lub 1-by-1 GIFs) mogą być umieszczone zarówno w internetowych ogłoszeniach reklamowych, jak i na stronach tej witryny internetowej.

Bardziej szczegółowe informacje na temat znaczników internetowych i plików cookies zamieszczono na naszej stronie dotyczącej korzystania z plików cookies lub na witrynie internetowej Network Advertising Initiative http://www.networkadvertising.org.

Nasz dostawca usługi hostingu stron internetowych automatycznie zbiera i zapisuje w tzw. plikach dziennika serwera informacje, które przeglądarka użytkownika automatycznie przekazuje. Są to: źródłowy adres IP, data i godzina oraz rodzaj połączenia, rodzaj i wersja przeglądarki, nazwa pliku i treści oraz schemat bazy danych i pliki zapytania. Danych tych nie można powiązać z określonymi osobami. Nie łączy się tych danych z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie prawo dodatkowego sprawdzania tych danych, jeżeli będą istniały poszlaki wskazujące na korzystanie niezgodne z prawem. Podstawę takiego działania stanowi uprawniony interes zgodnie z art. 6 pkt 1 f rozporządzenia RODO. Dane dziennika są zapisywane na okres 12 miesięcy.

 

Google Analytics

 

W naszych witrynach internetowych korzystamy z usługi Google Analytics, analizującej korzystanie z witryn internetowych, firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwanej dalej „Google”). Google Analytics korzysta z tzw. plików „cookies” (plików tekstowych) zapisywanych w komputerach użytkowników i umożliwiających analizę korzystania z witryny internetowej. Podstawę takiego działania stanowi uprawniony interes zgodnie z art. 6 pkt 1 f rozporządzenia RODO. Dane Google Analytics są zapisywane na okres 50 miesięcy.

Informacje wytworzone przez pliki cookies, dotyczące korzystania z tej witryny, są przesyłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Na stronach internetowych firmy TYROLIT została włączona anonimizacja adresów IP; dlatego Google skraca adres IP użytkownika z kraju członkowskiego UE oraz innego państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP zostanie przesłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony.

Google użyje tych informacji do oceny korzystania użytkownika z witryny, tworzenia raportów na temat aktywności na tej witrynie i udostępniania tych raportów określonemu operatorowi witryny (tutaj: TYROLIT) do analizy.

Także Google przekaże ewentualnie te informacje stronie trzeciej, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub strona trzecia przetwarza te dane na zlecenie Google. Google w żadnym wypadku nie połączy adresu IP użytkownika z innymi danymi, które są zapisywane przez Google.

Można zapobiec instalacji i zapisywaniu plików cookies przez odpowiednie ustawienie w oprogramowaniu przeglądarki użytkownika, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną za pomocą następującego linku.

Zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku prawdopodobnie nie będzie można korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej witryny. Korzystając z niniejszej witryny internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google danych o sobie, które zostały zebrane w sposób opisany powyżej i w podanym wyżej celu. Dodatkowe informacje dotyczące warunków korzystania i ochrony danych podano tutaj lub tutaj.

Biuletyn informacyjny

Nasza witryna internetowa umożliwia dokonanie subskrypcji biuletynu. W tym celu potrzebny jest adres e-mail użytkownika i jego zgoda na otrzymywanie biuletynu informacyjnego. Po zarejestrowaniu się w celu subskrypcji biuletynu, użytkownik otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą z linkiem do potwierdzenia rejestracji. (Double-Opt-In)

Biuletyn informacyjny jest wysyłany za pośrednictwem „MailChimp” – platformy do wysyłania biuletynów amerykańskiej firmy Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA.

Adresy e-mail odbiorców naszego biuletynu, a także ich inne dane, opisane w tej informacji, są przechowywane na serwerach MailChimp w USA. MailChimp wykorzystuje te informacje do wysyłki i oceny biuletynu na nasze zlecenie. Ponadto MailChimp może wykorzystywać te dane, zgodnie z własnymi informacjami, do optymalizacji lub ulepszania swoich usług. Jednak MailChimp nie wykorzystuje danych odbiorców naszego biuletynu w celu wysłania do nich własnego pisma lub przekazania danych stronie trzeciej.

Zaufaliśmy niezawodności, rozwiązaniom informatycznym i bezpieczeństwu danych oferowanym przez MailChimp. Platforma MailChimp uzyskała certyfikat zgodności z Umową o ochronie danych Privacy Shield zawartą pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską; w związku z tym zobowiązała się do spełnienia wymagań dotyczących ochrony danych obowiązujących w Unii Europejskiej. Ponadto zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych. W ramach umowy platforma MailChimp zobowiązuje się do ochrony danych naszych użytkowników, przetwarzania tych danych na nasze zlecenie zgodnie z przepisami o ochronie danych, a zwłaszcza do nieprzekazywania danych stronie trzeciej. Z przepisami o ochronie danych platformy MailChimp można zapoznać się tutaj.

Informacje osobowe i dzieci

Informacje na tej witrynie internetowej są skierowane do osób w wieku ponad 18 lat. Firma TYROLIT świadomie nie rejestruje danych osobowych osób małoletnich, nie wykorzystuje ich, ani nie udostępnia stronom trzecim bez wyraźnej zgody opiekuna prawnego i osoby małoletniej, jeżeli jest ona zdolna do wyrażenia zgody. Firma TYROLIT poinformuje opiekuna prawnego o rodzaju zebranych danych osobowych dotyczących dziecka i umożliwi zakazanie dalszego zbierania danych, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych dziecka. Firma TYROLIT zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania przepisów prawnych dotyczących ochrony dzieci.

Odnośniki do innych stron

Objaśnione powyżej zasady ochrony danych są stosowane tylko w witrynie tyrolit.pl i innych witrynach firmy TYROLIT z wyłączeniem witryn internetowych stron trzecich. Firma TYROLIT może zamieszczać tzw. łącza do innych witryn internetowych o zbliżonej tematyce. W miarę możliwości firma TYROLIT stara się zapewnić, aby strony powiązane z witrynami internetowymi TYROLIT spełniały najostrzejsze wymagania. Ze względu na specyfikę sieci WWW nie możemy zagwarantować standardu ochrony danych we wszystkich witrynach internetowych zawierających link, ani przejmować odpowiedzialności za ich treści.

 

Kontakt

W razie pytań lub zażaleń dotyczących przestrzegania tych zasad ochrony danych oraz komentarzy i propozycji ulepszeń prosimy o kontakt: Tyrolit - Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co. K.G., Swarovskistrasse 33, 6130 Schwaz, tel. +43 5242 606-0, privacy(at)tyrolit.com, www.tyrolit.pl

Ostatnia aktualizacja Oświadczenia o ochronie prywatności: kwiecień 2018 r.

 

Nasza ogólna polityka prywatności znajduje się tutaj.